BHV

BHV in de kerk

Door de overheid wordt steeds meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid omtrent het veilig gebruik van de (kerkelijke) gebouwen. In de praktijk is het de taak van de kerkvoogdij om hier uitvoering aan te geven.

BHV-commissie

Binnen onze gemeente zijn mensen beschikbaar die in het geval van een calamiteit eerste hulp kunnen verlenen. Zij zijn getraind voor bedrijfshulpverlening (BHV) of hebben een verpleegkundige achtergrond. Zij worden via hun werk getraind en zijn bereid deze kennis ook in te zetten binnen onze gemeente tijdens de erediensten. Wanneer zich een calamiteit voordoet zoals brand of een onwelwording, zult u worden geholpen door een of meerdere van deze BHV-ers. Als een eventuele hulpdienst is gewaarschuwd wordt de verantwoordelijkheid aan hen overgedragen als zij zijn gearriveerd.

Wat te doen bij een calamiteit?

Allereerst wordt u gevraagd kalm te blijven. Wanneer niet direct wordt opgemerkt dat er een probleem is waarbij hulp nodig is, vraag dan om hulp. Wanneer u of iemand in uw omgeving de kerk verlaat en hulp nodig heeft, waarschuw dan de koster. Een van de BHV-ers zal erheen gaan en handelen indien nodig. De BHV-ers handelen volgens een opgesteld plan en volgens standaard richtlijnen. Volg eventuele aanwijzingen van hen op. Bied hen vooral ruimte om hulp te verlenen. De kerkgangers volgen de instructies op van de BHV-er en verzamelen zich in geval van evacuatie in De Poort.

Hulpmiddelen

De BHV-ers hebben de beschikking over een EHBO-koffer. Deze hangt in de consistorie. Indien nodig kan een AED (Automatische Externe Defibrilator) worden opgehaald bij het gemeentehuis aan de overkant van het plein. Ook zijn er in het kerkgebouw en in De Poort op diverse plaatsen blusmiddelen te vinden.

Ten slotte

Alle bedrijfshulpverleners stellen zich vrijwillig ter beschikking voor hulpverlening in geval van calamiteiten. Zij kunnen nooit in persoon aansprakelijk gesteld worden.

Mocht u naar aanleiding van een incident behoefte hebben om hierover te praten dan kunt u contact opnemen met een van de BHV-ers of met de kerkenraad.

Team

Kosters

B. Elings
W. Crum

BHV-ers

Anita Aalberts
Sandra Aalberts
Dhr. H. van Westreenen
Mw. P. Willemsen
Gerard Zandsteeg
Janine Zandsteeg