Kerkelijk leven

Zondag
De gemeente komt op zondag twee keer naar de kerk om het Evangelie te horen.

Zondagschool “De Zaaier”
In het winterseizoen is er iedere zondagmiddag van 11:30 tot 12:30 zondagschool. Samen staan we stil bij een gedeelte uit de Bijbel, zingen we, en leren we een psalmvers. Ook maken we een werkje dat past bij het Bijbelverhaal. Iedereen van 4 tot 12 jaar is van harte welkom!
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met mevr. Jorinda van Beek, tel. 0623997337.

Catechisatie
De catechisatie is ingesteld om de jeugd te onderwijzen over de belangrijkste zaken van het christelijk geloof, met als uiteindelijk doel dat wij God leren kennen, Hem gehoorzamen en verheerlijken.
In de maanden september t/m december behandelen we het Bijbelboek 1 Petrus. Vanaf januari beginnen we weer met de Heidelbergse Catechismus.
Voor degenen die belijdenis des geloofs af willen leggen (of willen overwegen of zij dit willen), is er voorafgaand gedurende één winterseizoen belijdeniscatechese. Hierbij behandelen we de ‘gehele’ christelijke geloofsleer.

Catechisatie is (in principe) elke week op dinsdagavond. Er zijn twee groepen: van 12–15 jaar van 18.30-19.15 uur en van 16+ jaar van 19.25-20.10 uur.

Bijbellezing
Bij de Bijbellezing staat een inleiding (ca. drie kwartier) door de predikant centraal. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen hierover. Nu zijn we begonnen met het Bijbelboek openbaring, met name zullen de aspecten van de zeven gemeenten aan de orde komen.

Deze avonden worden eens per maand gehouden in De Poort, meestal op woensdagavond, aanvang 20:00.

Bijbelkring
De Bijbelkring heeft meer dan de Bijbellezing een gesprekskarakter. De avond begint met een (kortere) inleiding, zo mogelijk door de deelnemers zelf. Daarna bespreken we de inleiding en vragen in groepjes – zodat we elkaar echt kunnen spreken. Na de pauze worden dan de vragen besproken in de grote groep.

Deze avonden worden op woensdagavond gehouden in De Poort, en beginnen om 20:15.

Jeugdclub
Binnen onze gemeente wordt ook aandacht gegeven aan de jonge kinderen van de gemeente. Zij zijn het zaad der kerk en daarom dienen wij ook hen met Gods Woord te omringen, maar ook met elkaar bezig te zijn in het opbouwen van de gemeente Gods. Al vanaf 4 jaar kunnen onze kinderen terecht op de zondagschool die elke zondagmorgen wordt gehouden van 11.30-12.30 uur voor de leeftijdsgroep 4-7 jaar en 8-12 jaar.
Vanaf 8 jaar kunnen ze ook naar de club. De club heet bij ons ‘Het Visnet’ met de bedoeling kinderen te ‘vangen’ met en voor het evangelie van Jezus Christus. Op club worden Woord en Beeld verwerkt: geestelijk voedsel uitreiken en zichtbaar bezig zijn tot en met elkaar om te bouwen aan het gemeente zijn. Deze club wordt gehouden in de leeftijdscategorie van 8 tot 12 jaar. Deze wordt gehouden op dinsdagavond van 18.30-19.45 uur.
Wanneer deze doorlopen zijn is er vanaf 12 jaar tot 15 à 16 jaar de tienerclub. Deze wordt gehouden op vrijdagavond vanaf 19.45-21.45 uur. Hierin worden ook allerlei activiteiten ontplooit zoals sport- en filmavond, dropping, spellen etc., maar altijd zal Gods Woord centraal blijven staan.
Voor alle vragen en informatie kunt u contact opnemen met Dhr. G. Zandsteeg, tel.(0488) 428 249.

Vrouwenvereniging Saron
Vrouwen uit de gemeente komen ongeveer eens in de 3 à 4 weken samen om met elkaar een bijbelstudie te houden en hierover met elkaar te spreken. Deze vereniging bestaat uit vrouwen van verschillende kerkgenootschappen, te weten uit met name Hersteld Hervormde Kerk, Protestantse Kerk in Nederland en Christelijk Gereformeerde Kerk uit Andelst, Zetten en omstreken. Deze ochtenden worden de ene keer gehouden in de Hoeksteen te Zetten en de andere keer in ‘De Poort’ te Andelst en beginnen dan om 9.15 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rianne Hendriks, tel. (0488) 451326

Mannenvereniging
Mannen uit de gemeente komen iedere maand in het seizoen bij elkaar om bijbelstudie te doen. Alle mannen van de gemeente zijn welkom. De Mannenvereniging vergadert in ‘De Poort’. Het begint om 20:00 uur.