Evangelisatie & Zendingscommissie

Evangelisatie

Heeft u vragen over God, de Bijbel of het evangelisatiewerk? Of wilt u een gratis Bijbel ontvangen? Neem dan gerust contact op met ons via evangelisatie.andelst@gmail.com of met dhr. J.C. de Bruijn (0488) 43 13 20.

Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt. (Spreuken 24:11)

Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría, en tot aan het uiterste der aarde. (Handelingen 1:8)

Evangelisatie

Wat is evangelisatie? Dat is letterlijk ‘het verspreiden van de Goede Boodschap’. De Goede Boodschap is dat Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonden van een ieder die in Hem gelooft.
Onze kerkelijke gemeente is vanuit het Woord van God geroepen om zich te ontfermen over haar naasten. Zowel in geestelijke zin (door het gebed en het onderwijzen van Gods Woord) alsook in lichamelijke zin (door gesprekken, voorzien in maaltijden e.d.). Om deze reden kennen wij de nood en het verlangen om Zijn Woord uit te dragen in het dorp.

Toerusting en evangelisatie:

Lezing 18 april 2018 – Atheïsme (PDF)

Lezing 27 juni 2018 – Pluralisme (PDF)

Lezing 30 januari 2019 – Zondekennis en alverzoening (PDF)

Lezing 10 april 2019 – Geloven in iets (PDF)

Zendings-evangelisatiecommissie (ZEC)
De ZEC bestaat uit de volgende personen:
Dhr. J. de Bruijn
Dhr. T. de Bruijn
Mevr. J. Meijer

Werkzaamheden (onder andere)
– Schrijven in zowel lokale kranten als de kerkbode over evangelisatiewerkzaamheden.
– Evangelisatiefolders verspreiden in Andelst, een aantal keer per jaar.
– Organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten gericht op het verspreiden van Gods Woord.

Kerkenraad
De bijzondere ondersteuning op het gebied van evangelisatie vanuit de kerkenraad is van:
Oud. R. Gardenier

Werkzaamheden
– Evalueren van evangelisatiewerkzaamheden
– Eigen gemeente bekend maken met evangelisatiewerk

Door op het bovenstaande tekstlogo te klikken gaat u naar de site met informatie over het evangelisatie werk van Hersteld Hervormde Kerk.

Zending:

De zendingscommissie streeft er naar om de gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht tot zending en om de betrokkenheid van de gemeente op het zendingswerk te vergroten. Zij doet dit in opdracht en onder verantwoording van de kerkenraad. Daarbij wordt samengewerkt met de (landelijke) Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK).

Activiteiten van de zendingscommissie zijn o.a.:
– Het onderhouden van contacten met zendingswerkers.
– Het organiseren van de jaarlijkse zendingscollecten voor de ZHHK, in het voorjaar, Pinksteren en in het najaar, als ook de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk.
– Het organiseren van zendingsavonden voor de gemeente
– Het plaatsen van berichten in de kerkbode als ook het uitdelen van het blad zicht op zending.

Klik op het logo voor informatie over de zending van de Hersteld Hervormde Kerk.