Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten e.o.

Hersteld Hervormde Gemeente
Hervormd. Of gereformeerd. Dat zijn bekende namen in het kerkelijk landschap van Nederland. Ze worden gegeven aan verschillende kerkverbanden, maar ze betekenen hetzelfde. Ze willen zeggen dat we als kerken staan in de lijn van de Reformatie. Daarom gereformeerd. En wat wil dat zeggen? Het heeft natuurlijk een historische betekenis. Bijna 500 jaar geleden is er een hervorming, een reformatie geweest van de kerk. Er waren allerlei misstanden in de kerk geslopen, en mannen als Luther en Calvijn zijn gebruikt om daaraan een einde te maken. We staan als gemeente in die lijn.
Maar het heeft vooral een inhoudelijke betekenis. Wat dan? Dit is vanouds weergegeven in vijf termen:

  • Sola Scriptura, alleen de Schrift. De Bijbel is voluit Gods Woord, en dat is onze enige bron en norm.
  • Sola gratia, alleen genade. Zalig worden is iets wat we niet kunnen verdienen, maar alleen kunnen ontvangen. Het is vrije genade van God.
  • Sola fide, alleen door geloof.
  • Solo Christo, alleen via Christus. God schenkt Zijn genade vanwege Christus. Daarom moeten wij ook in Hem geloven.
  • Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer. Daar gaat het om. Dat God geëerd wordt. In de wereld, in onze gemeente, in ons leven.

Hersteld Hervormde Gemeente
Zegt in onze naam het woord ‘Hervormd’ iets over de inhoud, het woord ‘hersteld’ zegt vooral iets over de geschiedenis. In 2004 zijn in Nederland drie kerken samengegaan. Het gaat om de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland. Samen hebben zij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gevormd.
Hoewel het een mooie gedachte is om als kerken samen te gaan, waren er ook breed bezwaren tegen deze ontwikkeling, vooral vanwege de positie van de belijdenisgeschriften. De vraag leefde, of de gereformeerde belijdenis nog wel voldoende tot haar recht zou komen in de nieuw te vormen kerk. Sommige van deze bezwaarden zijn met de nodige pijn en moeite toch meegegaan de nieuwe kerk in. Anderen konden dit met hun geweten niet in overeenstemming brengen. Zij zijn in deze weg niet meegegaan, waardoor uiteindelijk een andere kerk gevormd is: de Hersteld Hervormde Kerk.

Hersteld Hervormde Gemeente
We zijn een gemeente. Wat betekent dat? Dat betekent dat we een onderdeel zijn van de kerk. De gemeente is het plaatselijke onderdeel van de kerk.
Maar het zegt meer. Als de Heere mensen ontmoet, dan bewerkt Hij het ook dat mensen elkaar ontmoeten. Bekering is wel een individuele zaak, maar bepaalt geen individualistische. Het verbindt mensen aan elkaar. Daarom is de gemeente een gemeenschap. Waarin mensen elkaar aansporen om de dienst van de Heere niet te vergeten. Waarin mensen omzien naar elkaar. Waarin het goed is om samen te zijn. Verder is een gemeente er niet alleen voor haarzelf, maar heeft zij ook een betekenis voor haar omgeving. Om om te zien naar mensen in nood. Om mensen de weg te wijzen naar God. Om een verkondiger te zijn van de grootheid van de levende God. Wordt dit altijd zo beleefd? Niet voluit, maar zeker wel iets hiervan! En zo heeft de Heere het zeker bedoeld!

In Andelst-Zetten e.o.
De Hersteld Hervormde Kerk bestaat uit 118 gemeenten, waarvan er dus één zijn plaats heeft in Andelst-Zetten e.o. Deze gemeente is ontstaan vanuit de oude Hervormde gemeente van Andelst, waarbij zich verschillende leden gevoegd hebben vanuit de oude Hervormde gemeente van Zetten. Daarbij heeft de kerk een streekfunctie. Hoewel ruim tweederde van de gemeenteleden in Andelst, Zetten of Herveld woont, komen de leden van de gemeente verder uit ca. 15 plaatsen in de omgeving. Daarbij wordt echter niet vergeten, dat de gemeente vooral haar plaats heeft in de directe omgeving van Andelst. In het dorp Andelst is ons kerkgebouw het enige kerkgebouw. Hierdoor zien we nog iets van de gedachte van een dorpskerk. Weliswaar niet van het dorp, maar als het goed is wel voor het dorp.