Interne vertrouwenspersoon

Binnen de gemeente is een interne vertrouwenspersoon aangesteld,
Mocht u of jij te maken krijgen met seksueel misbruik binnen een kerkelijke relatie dan is het goed om te weten dat er een vertrouwenspersoon is, waar je met je verhaal terecht kunt.
Vervolgens kan de vertrouwenspersoon dan indien nodig vervolgstappen ondernemen.

Gegevens interne vertrouwenspersoon:
Mevr. J.G. Zandsteeg-Voortman
Knoppersweg 35
6668 AV Randwijk
Telefoon: 06-30937630

Preventie
De IVP stimuleert en ontwikkelt, in overleg met de kerkenraad, initiatieven die gericht zijn op preventie van het plegen of ondergaan van seksueel misbruik binnen de gemeente. De IVP maakt daarbij gebruik van het Stappenplan Veilig Jeugdwerk (Zie de website van de Hersteld Hervormde Kerk).

Eerste aanspreekpunt bij klachten
De IVP kan benaderd worden door (voormalige) leden van de Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten.

De IVP is neutraal, gaat vertrouwelijk om met de in vertrouwen verstrekte informatie en werkt volledig zelfstandig. Wel is de IVP vrij om advies in te winnen van of overleg te plegen met deskundigen of (deelnemers van) het nog te vormen IVP-netwerk binnen de HHK. Bij een dreigende belangenverstrengeling zal de IVP doorverwijzen naar een andere IVP binnen het IVP-netwerk.

De IVP verzorgt de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik() door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben (ord. 17-1-1 en 2) en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt.

De taak van een IVP is om mensen met een klacht eerste opvang te verlenen. De taak van de IVP ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De IVP is verplicht de door klager toevertrouwde informatie vertrouwelijk te behandelen. De IVP kan niets doen zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen, een en ander met inachtneming van Nederlandse en Europese wetgeving en het genoemde onder 2. Onder eerste opvang wordt verstaan het bieden van een luisterend oor en, na advies te hebben ingewonnen bij het IVP netwerk binnen de HHK of het Meldpunt Misbruik, het adviseren van klager over het nemen dan wel afzien van verdere stappen.

De IVP vormt zich in het kader van de eerste opvang een beeld van de inhoud van de klacht. In overleg met klager wordt getracht de aard, ernst en omvang van de klacht vast te stellen. Vervolgens adviseert de IVP, na advies te hebben ingewonnen bij het IVP netwerk binnen de HHK of het Meldpunt Misbruik, over een eventueel vervolgtraject. Dat vervolg kan onder meer bestaan uit één van de volgende stappen of een combinatie daarvan:
– Contact opnemen met het Meldpunt misbruik
– Het aan de orde stellen van de klacht bij de wijkouderling, predikant, kerkenraad (eventueel het moderamen) of een andere instantie binnen de gemeente;
– Het zoeken van een instantie waar klager hulpverlening of therapie kan aanvragen;
– Het indienen van een klacht bij de regionale commissie voor het opzicht;
– Het doen van aangifte bij de politie.