ANBI

ANBI Algemeen
Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’(ANBI). Ook de Hersteld Hervormde Kerk en haar zelfstandige onderdelen (zoals de plaatselijke gemeenten en diaconieën) beschikken over de ANBI status. Een gemeente hoeft dus niet zelf een beschikking aan te vragen. De voordelen van de ANBI status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook hoeven ANBI-istellingen over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting te betalen.

ANBI Convenant
Voorafgaand aan de ANBI-regeling sloten de samenwerkende Nederlandse Kerken (in het CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) een convenant met de Belastingdienst. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht en de toepassing van de ANBI-regelingen. Dit convenant is ook van toepassing voor de Hersteld Hervormde Kerk.

De ANBI voorwaarden waaraan de kerk en gemeenten moeten voldoen zijn:
– geen winstoogmerk;
– tenminste voor 90 % dienen van het algemeen belang;
– het vermogen mag niet als persoonlijk vermogen worden aangewend;
– het niet oppotten van het vermogen;
– integriteitseisen voor de instelling en voor de bestuurders.
– geen beloning voor de bestuurders, maar uitsluitend een kostenvergoeding;
– beschikken over een actueel beleidsplan;
– de bestemming van het batig saldo moet na opheffing bestemd zijn voor een algemeen nut beogend doel met een soortgelijk doel;
– zorgvuldige administratie van de kosten, kostenvergoedingen en andere uitgaven, de inkomsten en het vermogen van de instelling.
– er moet een redelijke verhouding bestaan tussen de kosten van verwerven en beheer van het vermogen en van de besteding daarvan;

Nieuwe ANBI voorwaarden voor kerkgenootschappen per 1 januari 2016
Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor Algemeen Nut Beogende instellingen (ANBI) gewijzigd. De veranderingen hebben tot doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Ook de kerken krijgen met deze veranderingen te maken.

Deze nieuwe maatregelen gingen per 1 januari 2016 en gelden voor kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten en diaconieën.
Met ingang van 1 januari 2016 moeten diverse gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite. Op deze internetsite moeten een aantal gegevens vermeld staan. Met het document ANBI-transparantie-gegevens willen wij aan deze nieuwe verplichtingen voldoen.

Kerkvoogdij 2022

Diaconie 2022