Evangelisatie & Zendingscommissie

Evangelisatie
Heeft u vragen over God, de Bijbel of het evangelisatiewerk? Of wilt u een gratis Bijbel ontvangen? Neem dan gerust contact op met ons via evangelisatie.andelst@gmail.com of met dhr. J.C. de Bruijn 0488-431320.

Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt. (Spreuken 24:11)

Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría, en tot aan het uiterste der aarde. (Handelingen 1:8)

Wat is evangelisatie? Dat is letterlijk ‘het verspreiden van de Goede Boodschap’. De Goede Boodschap is dat Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonden van een ieder die in Hem gelooft.
Onze kerkelijke gemeente is vanuit het Woord van God geroepen om zich te ontfermen over haar naasten. Zowel in geestelijke zin (door het gebed en het onderwijzen van Gods Woord) alsook in lichamelijke zin (door gesprekken, voorzien in maaltijden e.d.). Om deze reden kennen wij de nood en het verlangen om Zijn Woord uit te dragen in het dorp.

Zendings-evangelisatiecommissie (ZEC)
De ZEC bestaat uit de volgende personen:
Dhr. J.C. de Bruijn
Dhr. A. Vaandering
Mevr. J.T. Meijer
Dhr. A. Koster
Mw. C. Koster

Werkzaamheden (onder andere):
– Schrijven in zowel lokale kranten als de kerkbode over evangelisatiewerkzaamheden.
– Evangelisatiefolders verspreiden in Andelst, een aantal keer per jaar.
– Organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten gericht op het verspreiden van Gods Woord.

Kerkenraad
De bijzondere ondersteuning op het gebied van evangelisatie vanuit de kerkenraad is van ouderling M. Gardenier. Werkzaamheden:
– Evalueren van evangelisatiewerkzaamheden
– Eigen gemeente bekend maken met evangelisatiewerk

Klik hier om naar de landelijke website van evangelisatie te gaan, met informatie over het evangelisatiewerk van de Hersteld Hervormde Kerk.

Zending
De zendingscommissie streeft er naar om de gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht tot zending en om de betrokkenheid van de gemeente op het zendingswerk te vergroten. Zij doet dit in opdracht en onder verantwoording van de kerkenraad. Daarbij wordt samengewerkt met de (landelijke) Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK).

Activiteiten van de zendingscommissie zijn o.a.:
– Het onderhouden van contacten met zendingswerkers.
– Het organiseren van de jaarlijkse zendingscollecten voor de ZHHK, in het voorjaar, Pinksteren en in het najaar, als ook de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk.
– Het organiseren van zendingsavonden voor de gemeente
– Het plaatsen van berichten in de kerkbode.

Klik hier om naar de landelijke website van de ZHHK te gaan, met informatie over het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk.