Pro Deo

De organisatie
De Hersteld Hervormde Gemeente te Andelst-Zetten e.o. organiseert vrijwilligershulp. Deze vorm van hulpverlening vindt plaats onder verantwoording van de diaconie. De diaconie stelt personen aan die het vrijwilligerswerk coördineren.

Doelstelling
De doelstelling van Pro Deo is praktische hulp te bieden aan gemeenteleden met een behoefte aan zorg, die (nog) niet terecht kunnen bij professionele hulpverlening, familie, buren of vrienden.

Welke hulp
• Het tijdelijk ondersteunen van de mantelzorger bij bijvoorbeeld ziekte.
• Het begeleiden van en naar huisarts, ziekenhuis etc.
• Het boodschappen doen met of voor iemand, om zo te voorzien in de primaire levensbehoefte.
• Het ondersteunen in de huishouding, bijvoorbeeld tijdens ziekte, na geboorte of overlijden.
• Bereiden van maaltijden.
• Overige hulpverzoeken voor zover passend binnen de doelstelling van Pro Deo, naar het oordeel van de coördinatoren.
Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met de predikant of ouderling.

Vertrouwelijkheid
Met iedere vrijwilliger wordt een geheimhoudingsverklaring opgemaakt. Zowel de vrijwilliger die de hulp verleent, maar ook degene die hulp vraagt heeft geheimhoudingsplicht.

Procedure voor hulpverlening
• Elke aanvraag voor hulpverlening komt binnen bij één van de coördinatoren of via de diaconie.
• Deze coördinator overlegt met de andere coördinator over de aanvraag en ze brengen de hulpvrager zo nodig een bezoek.
• De tijdsduur van de huishoudelijke hulp is maximaal zes weken, pas na overleg met de hulpvrager en de coördinatoren kan deze hulp eventueel verlengd worden.

Aansprakelijkheid
Aangezien de vrijwilligers niet beroepsmatig maar belangeloos het vrijwilligerswerk doen, zijn zij in principe niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het vrijwilligerswerk.
Indien er onverhoopt bijzondere schade of letsel ontstaat door een vrijwilliger, dan kan de diaconie besluiten deze te vergoeden.

Hoe meld ik mij aan als vrijwilliger?
Pro Deo werkt uitsluitend met vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich telefonisch aanmelden als vrijwilliger bij één van de coördinatoren.

Onkostenvergoeding
Als de vrijwilliger moet reizen met of voor de hulpvrager, vergoedt deze de reiskosten aan de vrijwilliger. Reiskosten worden vergoed tegen een vastgesteld bedrag per gereden kilometer. Als hier vragen over zijn graag contact opnemen met één van de coördinatoren.

Problemen
Indien er zorgen of problemen zijn over de uitvoering van de hulpverlening, neemt de vrijwilliger of de hulpvrager contact op met de coördinator. Samen lossen deze personen de problemen op.
Lukt dit niet, dan neemt de coördinator contact op met de diaconie.

De coördinatoren van Pro Deo zijn:
• Janine Zandsteeg: 06-30937630
• Gerdi van Klaveren: 06-13126684

E-mailadres: prodeo@hhkandelst.nl