Hoe kunnen wij met God leven?

Hoe kunnen wij met God leven? Het gaat er om dat wij in Hem geloven, Hem liefhebben, Hem dienen. Maar dan is er wel een probleem.
God dienen kan niet op onze manier, maar alleen op Zijn manier. Net zoals een werknemer niet zelf kan bepalen wat hij moet doen, maar het aan zijn werkgever moet vragen. Dat is lastig. Want hoe kunnen wij het nu ooit zoals Hij het wil – terwijl wij zo anders zijn dan Hij?

Geloven in Jezus Christus
Daarvoor is het allereerst nodig, dat onze zonden vergeven worden. Dat alles opgeruimd wordt wat tussen ons en God in staat. Dat kan alleen maar door in Jezus Christus te geloven. Als je in Hem mag geloven, zal God al je zonden vergeven. Dat is de enige basis om echt met Hem te kunnen leven.

Lezen in de Bijbel
Verder is het ontzettend belangrijk om te lezen in de Bijbel. Want wij weten niet uit onszelf wat nu bij God past. Wij moeten het van God Zelf te horen krijgen. En Hij laat het ons horen. In de Bijbel dus. In dat Boek openbaart Hij Zijn wil. Dat wil zeggen: Hij maakt bekend wat Hij wil dat wij doen.
Heel kernachtig staat dit in de Tien Geboden. En nog kernachtiger wordt dit samengevat in de woorden: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. Maar om te leren hoe je dit concreet in de praktijk moet brengen is het nodig, de Bijbel te onderzoeken. Daarin lees je op vele plekken, wat deze woorden nu betekenen in allerlei situaties.

Bidden om hulp
Maar al weet je met je verstand wat God wil, dat is heel iets anders dan dat je er ook echt naar leeft. Iets heel belangrijks wat God ons leert is juist, dat je er niets van terecht brengt.
Maakt dat je moedeloos? Dat is niet zozeer de bedoeling. Het gaat er om, dat het je leert om het van een Ander te vragen. Het is nodig om te bidden. Bidden of God je wil leren wat je zelf niet kunt. God wil dat geven. Daarvoor geeft Hij Zijn Heilige Geest in het hart van ware gelovigen. De Heilige Geest wil je verstand geven om de Bijbel beter te begrijpen. En verlangen om daar naar te leven. En kracht om dat te doen.
En ook… Hij wil je wijzen op de genade van Christus. Die heb je steeds weer nodig. Want ook een ware gelovige blijft ontdekken dat hij niet leeft zoals het moet en zoals het goed is. Dan heb je het steeds weer nodig te weten, dat je alleen maar met God kunt leven door het werk van Jezus Christus.